Projekt

IN2STEAM ma na celu wzmocnienie, zachęcanie i wspieranie innowacyjnego podejścia edukacyjnego, które integruje naukę STE(A)M (stosowanie zasad sztuki i projektowania w edukacji w zakresie nauk ścisłych) w szkolnictwie podstawowym za pomocą metod i zasobów uwzględniających płeć, aby promować pozytywną zmianę postaw wobec niestereotypowych wyborów w edukacji, w celu przyciągnięcia większej liczby dziewcząt do dziedzin STEM.

The Project

IN2STEAM ma na celu wzmocnienie, zachęcanie i wspieranie innowacyjnego podejścia edukacyjnego, które integruje naukę STE(A)M (stosowanie zasad sztuki i projektowania w edukacji w zakresie nauk ścisłych) w szkolnictwie podstawowym za pomocą metod i zasobów uwzględniających płeć, aby promować pozytywną zmianę postaw wobec niestereotypowych wyborów w edukacji, w celu przyciągnięcia większej liczby dziewcząt do dziedzin STEM.

Inspiring Next Generation of Girls through Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education

Cele

Zwiększenie rozwoju kompetencji nauczycieli i edukatoró

w zakresie nauczania i eksponowania koncepcji STE(A)M wśród małych dzieci w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, w celu wspierania kreatywności, krytycznego myślenia i kompetencji rozwiązywania problemów;

Zwiększenie i pielęgnowanie zainteresowania dziewcząt tematyką STEM

poprzez rozwój integracyjnych metod nauczania i otwartych zasobów, skoncentrowanych na uczeniu się STE(A)M w szkolnictwie podstawowym;

Wspieranie zainteresowania dyscyplinami STEM

poprzez przyjęcie integrującej metodyki nauczania, która motywuje młode dziewczęta do rozwijania ich potencjału i motywacji do przyszłej kariery w dziedzinie nauki, kontrastując ze stereotypami dotyczącymi płci.

Działania

Włączenie do szkolnego programu nauczania strategii edukacyjnej

na miarę XXI wieku, w celu rozwijania bardziej kreatywnego uczenia się w szkołach pod-stawowych poprzez przyjęcie interdyscyplinarnych metod nauczania STE(A)M w połączeniu z praktykami włączającymi płeć.

Tworzenie modułów szkoleniowych online, narzędzi pomocniczych i metodologii

w celu zwiększenia rozwoju kompetencji nauczycieli i edukatorów, aby skutecznie wprowa-dzić podejście STE(A)M w ich klasie w szkole podstawowej.

Organizacja 6 „Dni Nauki” w każdym z krajów partnerskich

z udziałem szkół, nauczycieli, wychowawców, rodziców, specjalistów STE(A)M i interesari-uszy: podzielą się oni swoimi doświadczeniami związanymi z działaniami projektowymi i promocją korzyści płynących z nauki STE(A)M w szkole podstawowej.

Opracowanie pracy badawczej

z kompleksową analizą wartości edukacji STE(A)M w zwiększaniu motywacji i udziału młodych dziewcząt w kierunkach STE(A)M.

Rozpoczęcie pilotażowego działania modułów

szkoleniowych online, poprzez mieszaną ścieżkę kształcenia (warsztaty i samodzielna nauka online) z nauczycielami, prowadzonymi przez trenerów każdej z organizacji partnerskich; następnie nauczyciele będą aktywnie testować cyfrowy zestaw narzędzi dla nauczycieli i zestaw ćwiczeń z uczniami w ramach cyklu Laboratoriów IN2STEAM we współpracy z profesjonalistkami w dziedzinie STE(A)M i praktykami sztuki.

Opracowanie „Europejskiej Karty Edukacji STE(A)M”

wraz z zaleceniami dotyczącymi polityki, która będzie wspierać szkoły strategiami inter-wencyjnymi i wspólnymi ramami wspierającymi zmianę zachowań dziewcząt, w celu promowania stereotypów niezwiązanych z płcią w edukacji i wyborze kariery zawodowej.

Działania

Rezultaty
IO 1 – Raport na temat wartości edukacji dziewcząt w dziedzinie STE(A)M
Badania dotyczące lokalnego kontekstu edukacji w szkołach podstawowych obejmujące: i) podejście do nauki STE(A)M, mając na uwadze zaangażowanie dziewcząt ii) określenie specyficznych potrzeb i luk w ciągłym rozwoju zawodowym nauczycieli, w zakresie ich umiejętności i kompetencji – w celu zapewnienia skutecznej nauki STE(A)M.
IO 2 - Program szkolenia online, w zakresie uczenia się i praktyk uwzględniających płeć
Otwarty program nauczania będzie zawierał konkretne moduły szkoleniowe i wytyczne online: narzędzie to będzie wspierać nauczycieli i edukatorów w rozwijaniu ich kompetencji i umiejętności w zakresie stosowania podejścia edukacyjnego STE(A)M.
IO 3 – Zestaw narzędzi cyfrowych dla nauczyciela (DTT) z zestawem ćwiczeń (STE(A)M Activity Kit), dla szkoły podstawowej
DTT z Activity KIT będzie wspierał nauczycieli szkół podstawowych narzędziami i zasobami w celu poprawy metod skoncentrowanych na uczniu i współpracy.
IO 4 – Europejska Karta i Raport Działania
,,Europejska Karta Edukacji STE(A)M” ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie interdyscyplinarnego podejścia do uczenia się, polegającego na łączeniu dyscyplin artystycznych i naukowych. Karta będzie zawierać zalecenia dla decydentów w dziedzinie edukacji szkolnej.