Το πρόγραμμα

Το IN2STEAM στοχεύει στην ενίσχυση, την ενθάρρυνση και την αξιοποίηση της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που ενσωματώνει η εκπαίδευση STE(A)M (εφαρμογή αρχών της τέχνης και του σχεδιασμού στην επιστήμη) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω μεθόδων και πόρων που είναι συμπεριληπτικοί ως προς το φύλο για την προώθηση θετικής αλλαγής στάσεων απέναντι σε μη-στερεοτυπικές επιλογές στην εκπαίδευση προκειμένου να προσελκυστούν περισσότερα κορίτσια σε πεδία της STEM.

The Project

Το IN2STEAM στοχεύει στην ενίσχυση, την ενθάρρυνση και την αξιοποίηση της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης που ενσωματώνει η εκπαίδευση STE(A)M (εφαρμογή αρχών της τέχνης και του σχεδιασμού στην επιστήμη) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω μεθόδων και πόρων που είναι συμπεριληπτικοί ως προς το φύλο για την προώθηση θετικής αλλαγής στάσεων απέναντι σε μη-στερεοτυπικές επιλογές στην εκπαίδευση προκειμένου να προσελκυστούν περισσότερα κορίτσια σε πεδία της STEM.

Εμπνέοντας την Επόμενη Γενιά Κοριτσιών μέσω της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης STE(A)M στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στόχοι

Η ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των δασκάλων και των εκπαιδευτικών

διδάξουν και να παρουσιάσουν τις έννοιες της STE(A)M σε μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο, με επίκεντρο τα κορίτσια, προκειμένου να προωθήσουν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων;

Η αύξηση και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των κοριτσιών για τους τομείς της STEM

μέσω της ανάπτυξης συμπεριληπτικών ως προς το φύλο μεθόδων διδασκαλίας και ανοικτών πόρων επικεντρωμένων στην εκπαίδευση STE(A)M στη δημοτική εκπαίδευση;

Η υποστήριξη του ενδιαφέροντος για τους κλάδους της STEM

υιοθετώντας μια μεθοδολογία συμπεριληπτικής διδασκαλίας που παρακινεί τα νεαρά κορίτσια να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και το κίνητρο για μια μελλοντική καριέρα στον επιστημονικό τομέα, καταρρίπτοντας έτσι τα έμφυλα στερεότυπα.

Δραστηριότητες

Η ενσωμάτωση μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής στρατηγικής

για την ανάπτυξη πιο δημιουργικών μαθησιακών περιβαλλόντων στα δημοτικά σχολεία μέσω της υιοθέτησης προσεγγίσεων διεπιστημονικότητας της STE(A)M μαζί με πρακτικές που είναι συμπεριληπτικές ως προς το φύλο στο σχολικό πρόγραμμα.

Δημιουργία ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, εργαλείων κατευθυντηρίων γραμμών και μεθοδολογιών

για την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης των δασκάλων και των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική εισαγωγή των προσεγγίσεων της STE(A)M στην τάξη τους στο δημοτικό σχολείο.

Διοργάνωση 6 εκδηλώσεων «Μέρα Επιστήμης» στις χώρες

των εταίρων, με τη συμμετοχή σχολείων, δασκάλων, εκπαιδευτικών, γονέων, επαγγελματιών του STE(A)M και ενδιαφερόμενων φορέων: θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος και την προώθηση των πλεονεκτημάτων της εκπαίδευσης STE(A)M στο δημοτικό σχολείο;

Ανάπτυξη ερευνητικής μελέτης

με περιεκτική ανάλυση της αξίας της εκπαίδευσης STE(A)M στην αύξηση του κινήτρου και της συμμετοχής των νεαρών κοριτσιών στα πεδία της STE(A)M.

Έναρξη πιλοτικής δραστηριότητας για τις ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές ενότητες

μέσω μιας μεικτής εκπαιδευτικής πορείας (εργαστήρια και διαδικτυακή ατομική μελέτη) με τους εκπαιδευτικούς υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών κάθε οργανισμού-εταίρου. Έτσι, οι δάσκαλοι θα δοκιμάσουν ενεργά με τους μαθητές τους το Ψηφιακό Εγχειρίδιο Δασκάλων και το Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων μέσω ενός κύκλου εργαστηρίων (IN2STEAM Labs) με τη συνεργασία γυναικών επαγγελματιών στα STE(A)M και καλλιτεχνών.

Ανάπτυξη ενός «Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Εκπαίδευση STE(A)M»

με συστάσεις πολιτικής που θα βοηθήσουν τα σχολεία, με στρατηγικές παρέμβασης και κοινό πλαίσιο για τη στήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς στα κορίτσια για την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων στην επιλογή εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας.

Δραστηριότητες
Παραδοτέα
Παραδοτέο 1 – Μελέτη για την Αξία των STE(A)M στην Εκπαίδευση των Κοριτσιών
Έρευνα δευτερογενών στοιχείων (desk research) για το τοπικό πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με i) την προσέγγιση της εκπαίδευσης STE(A)M για την εμπλοκή των κοριτσιών, ii) τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών και κενών στη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των δασκάλων για να είναι σε θέση να παραδίδουν αποτελεσματική εκπαίδευση STE(A)M.
Παραδοτέο 2 - Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης στην εκπαίδευση STE(A)M και σε πρακτικές με ευαισθησία προς το φύλο
Το ανοιχτό πρόγραμμα θα περιέχει συγκεκριμένες διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες και κατευθυντήριες γραμμές: το εργαλείο αυτό θα υποστηρίξει τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους για να χρησιμοποιήσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση STE(A)M.
Παραδοτέο 3 – Ψηφιακό Εγχειρίδιο Δασκάλων (ΨΕΔ) με STE(A)M Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων για Δημοτικά Σχολεία
Το ΨΕΔ με το Εγχειρίδιο Δραστηριοτήτων θα υποστηρίξουν τους δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εργαλεία και πόρους για την ενίσχυση των μεθόδων που έχουν στο επίκεντρο τον μαθητή και στη συνεργασία.
Παραδοτέο 4 – Ευρωπαϊκός Χάρτης και Αναφορά Αντίκτυπου
Ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Εκπαίδευση STE(A)M» θέλει να επιστήσει την προσοχή στη σημασία των διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων του συνδυασμού των τεχνών & των επιστημονικών κλάδων. Ο Χάρτης θα περιέχει συστάσεις για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη σχολική εκπαίδευση.