Projekt

Co to Jest STE(A)M
Akronim STEM oznacza nauki ścisłe (Science), technologię (Technology), inżynierię (Engineering) i matematykę (Mathematics), podczas gdy A (Arts) obejmuje sztuki wizualne lub widowiskowe, które są wykorzystywane jako narzędzia do edukacji STEM.

STE(A)M jest edukacyjnym podejściem do nauki, które wykorzystuje nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę jako aspekty dostępu do prowadzenia badań, dialogu, krytycznego myślenia i nabywania tych kompetencji przez uczniów.

IN2STEAM chce zająć się kwestią nierówności płci w STEM poprzez przyjęcie integracyjnego uczenia się STE(A)M za pomocą metodologii, która łączy w sobie zarówno sztukę, jak i dyscypliny naukowe, z wykorzystaniem rzeczywistych zastosowań. Będzie to skuteczne podejście do wspiera-nia kreatywności, krytycznego myślenia i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów wśród młodych uczniów oraz lepszego angażowania młodych dziewcząt w STEM.

Zmniejszenie różnic w wynikach dla młodych dziewcząt w zakresie STEM oraz zwiększenie dostępu do zasobów cyfrowych i praktyk nauczania, wzmocni i zbuduje powiązania i synergie między naukami ścisłymi, kreatywnością i innowacyjnością: są to kluczowe czynniki projektu, jako siła napędowa poprawy.

Other languages:

ELITPLPTTR

Co to Jest STE(A)M

Wpływ

  • Analiza wartości edukacji STE(A)M w zwiększaniu motywacji i udziału młodych dziewcząt w kierunkach STEM i potrzeb zawodowych nauczycieli;
  • Nabywanie nowych kompetencji skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych, w celu lepszego reagowania i zarządzania perspektywami płci w ich praktykach nauczania;
  • Zaangażowanie uczniów szkół podstawowych – w wieku 8-11 lat – w naukę STE(A)M i zaangażowanie co najmniej 80 dziewcząt z każdego kraju partnerskiego, określenie zmiany zachowania dziewcząt, w celu możliwości kontynuowania przedmiotów związanych z STE(A)M na kolejnych etapach kształcenia;
  • Zwiększony aktywny udział szerszej społeczności szkolnej (w tym rodziców i decydentów) w fazie badawczej, procesach uczenia się oraz w zwiększaniu świadomości i zainteresowania edukacją STE(A)M i możliwościami kariery dla wszystkich uczniów, zwłaszcza dziewcząt.
CELE

ZWIĘKSZENIE ROZWOJU KOMPETENCJI NAUCZYCIELI I EDUKATORÓ

w zakresie nauczania i eksponowania koncepcji STE(A)M wśród małych dzieci w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, w celu wspierania kreatywności, krytycznego myślenia i kompetencji rozwiązywania problemów;

ZWIĘKSZENIE I PIELĘGNOWANIE ZAINTERESOWANIA DZIEWCZĄT TEMATYKĄ STEM

poprzez rozwój integracyjnych metod nauczania i otwartych zasobów, skoncentrowanych na uczeniu się STE(A)M w szkolnictwie podstawowym;

WSPIERANIE ZAINTERESOWANIA DYSCYPLINAMI STEM

poprzez przyjęcie integrującej metodyki nauczania, która motywuje młode dziewczęta do rozwijania ich potencjału i motywacji do przyszłej kariery w dziedzinie nauki, kontrastując ze stereotypami dotyczącymi płci.

Activities

WŁĄCZENIE DO SZKOLNEGO PROGRAMU NAUCZANIA STRATEGII EDUKACYJNEJ

na miarę XXI wieku, w celu rozwijania bardziej kreatywnego uczenia się w szkołach pod-stawowych poprzez przyjęcie interdyscyplinarnych metod nauczania STE(A)M w połączeniu z praktykami włączającymi płeć.

TWORZENIE MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH ONLINE, NARZĘDZI POMOCNICZYCH I METODOLOGII

w celu zwiększenia rozwoju kompetencji nauczycieli i edukatorów, aby skutecznie wprowa-dzić podejście STE(A)M w ich klasie w szkole podstawowej.

ORGANIZACJA 6 „DNI NAUKI” W KAŻDYM Z KRAJÓW PARTNERSKICH

z udziałem szkół, nauczycieli, wychowawców, rodziców, specjalistów STE(A)M i interesari-uszy: podzielą się oni swoimi doświadczeniami związanymi z działaniami projektowymi i promocją korzyści płynących z nauki STE(A)M w szkole podstawowej.

OPRACOWANIE PRACY BADAWCZEJ

z kompleksową analizą wartości edukacji STE(A)M w zwiększaniu motywacji i udziału młodych dziewcząt w kierunkach STE(A)M.

ROZPOCZĘCIE PILOTAŻOWEGO DZIAŁANIA MODUŁÓW

szkoleniowych online, poprzez mieszaną ścieżkę kształcenia (warsztaty i samodzielna nauka online) z nauczycielami, prowadzonymi przez trenerów każdej z organizacji partnerskich; następnie nauczyciele będą aktywnie testować cyfrowy zestaw narzędzi dla nauczycieli i zestaw ćwiczeń z uczniami w ramach cyklu Laboratoriów IN2STEAM we współpracy z profesjonalistkami w dziedzinie STE(A)M i praktykami sztuki.

OPRACOWANIE „EUROPEJSKIEJ KARTY EDUKACJI STE(A)M”

wraz z zaleceniami dotyczącymi polityki, która będzie wspierać szkoły strategiami inter-wencyjnymi i wspólnymi ramami wspierającymi zmianę zachowań dziewcząt, w celu promowania stereotypów niezwiązanych z płcią w edukacji i wyborze kariery zawodowej.

Activities