Proje

STEAM NEDİR?

STEM kısaltması Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematics (matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşurken, A harfi Art yani STEM eğitiminde araç olarak kullanılan görsel veya sahne sanatlarını temsil etmektedir.

STE(A)M, öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin birer erişim noktası olarak kullanımıyla sorgulama, diyalog, eleştirel düşünme ve bu yetkinliklerin elde edilmesine rehberlik eden öğrenmeye yönelik eğitimsel bir yaklaşımdır.

IN2STEAM, STEM alanlarındaki cinsiyet eşitsizliğine sanatsal ve bilimsel disiplinlerin bir arada günlük yaşama uyarlanarak kullanıldığı kapsayıcı bir STE(AM) eğitimiyle değinmeyi amaçlıyor. Öğrenciler arasında yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmede ve STEM alanlarında eğitim gören kız çocuklarıyla etkileşimde etkili bir yaklaşım olacaktır.

STEM alanlarındaki kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizlikleri azaltılması ve dijital kaynak ve eğitim uygulamalarına erişimin arttırlması bilim, yaratıcılık ve inovasyon arasındaki bağ ve sinerjiyi oluşturup güçlendirecektir: Bunlar projeyi ileriye taşıyacak anahtar etmenlerdir.

Other languages:

ELITPLPTTR

STEAM NEDİR?

Impact

  • STE(A)M eğitiminin genç kızların STEM çalışma alanlarındaki motivasyon ve katılımının arttırlmasındaki ve öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesindeki öneminin analizi;
  • STE(A)M eğitiminin genç kızların STEM çalışma alanlarındaki motivasyon ve katılımının arttırlmasındaki ve öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesindeki öneminin analizi;• İlköğretim öğretmenlerinin, alanlarındaki kız ve erkek öğrencilerin eğitimlerinde duydukları farklı gereksinimlerini daha iyi yanıtlayabilmelerini için yeni becerilerin kazandırılması;
  • Her ülkede en az 80’i kız olacak şekilde 8-11 yaş arası ilkokul öğrencilerinin katılımıyla, sonraki eğitim basamaklarında STE(A)M konularına yönelim konusunda kızların tercihlerindeki değişimin belirlenmesi;
  • Araştırma aşamasında daha geniş bir okul cemiyetinin (ebeveynler ve karar vericileri de dahil ederek) aktif katılımını sağlamak, STE(A)M eğitimine ve öğrenme süreçlerine olan ilgi ve farkındalığı arttırmak ve başta kızlar olmak üzere tüm öğrenciler için kariyer imkanları sağlamak.

AMAÇLAR

To increase the competence development of teachers and educators

ve eğitimcilerin yaratıcılık eleştirel düşünme ve problem çözme yetkinliklerini arttırmak için (STE(A)M) kavramlarını öğretmek;

CİNSİYETLER ARASI AYRIMI ENGELLEYEN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ve ilköğretimde gerçek dünya bağlamında öğrenmeye odaklanan açık kaynakların geliştirilmesi yoluyla kız öğrencilerin STEM alanlarına ilgisini arttırmak ve beslemek;

KIZ ÖĞRENCİLERİN STEM ALANINDAKİ POTANSİYELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİ

ve cinsiyet farkını azaltmaları için cinsiyet arası ayrımı engelleyen davranışsal bir değişimi destekleyen eğitimleri teşvik etmek;

AMAÇLAR

İLKOKUL DÜZEYİNDE DİSİPLİNLER ARASI STE(A)M ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ BENİMSENMESİ

ve okul müfredatındaki cinsiyet ayrımını önleyici uygulamaların benimsenmesiyle daha yaratıcı ve işbirliğine dayalı öğrenme ortamları geliştirmek için 21.yüzyıl eğitim stratejisini bütünleştirmek.

İLKOKUL SINIFLARINDA STE(A)M YAKLAŞIMLARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE TANITMAK İÇİN ÖĞRETMENLERİN

ve eğitimcilerin yeterlilik gelişimini arttırmak için çevrimiçi eğitim modüllerinin, kılavuz araçlarının ve yöntemlerinin oluşturulması;

6 ORTAK ÜLKEDE, OKULLARIN, ÖĞRETMENLERİN

eğitimcilerin, ebeveynlerin, STE(A)M profesyonellerinin ve paydaşlarının katılımıyla “Bilim Günü” düzenlenmesi: Proje faaliyetleri ve ilkokulda STE(A)M öğreniminin faydalarının arttırılmasına ilişkin deneyimlerini paylaşacaklar

STE(A)M EĞİTİMİNİN STE(A)M ALANLARINDAKİ

genç kızların motivasyonunu ve katılımını artırmadaki değeri üzerine kapsamlı bir analiz ile bir araştırma çalışmasının geliştirilmesi;

KARMA EĞİTİM YOLUYLA ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM MODÜLLERİNİN PİLOT FAALİYETİNİN

(atölye ve online bireysel çalışmalar) her ortak kuruluşun eğitmenlerinin liderliğindeki öğretmenlerle başlatılması; daha sonra öğretmenler kadın STE(A)M profesyonelleri ve sanat pratisyenlerinin işbirliğiyle Dijital Öğretmenin Araç Kiti ve Aktivite Kitini öğrencileriyle IN2STEAM Labs döngüsü ile aktif olarak test edecek;

“STE(A)M EĞİTİMİ İÇİN AVRUPA BİLDİRGESİ”

nin, eğitim stratejileri ve kariyer seçimlerinde kız çocuklarındaki davranış değişikliğini desteklemek için müdahale stratejileri ve ortak çerçeve içeren okulları destekleyecek politika önerileri ile detaylı hazırlanması.

AMAÇLAR